Sammanfattning av mötena

MIN DAGBOK / Permalink / 0
I Måndags var jag som sagt på möte med Erik Ullenhag och Beatrice Ask. Ask var med den första timmen. Det var flera romska representanter med på mötet, och representanterna i från skåne län hade gjort en kravlista som de lämnade över till Ullenhag och Ask, samt Bengt Svensson dagen efter. Kravlistan lyder som följer:
 
 
Kravlista till regeringen, polismyndigheten och kommunerna utifrån frågan; ”vad krävs för att återupprätta romers förtroende för samhället?” 
Den 25 september samlades ca 30 romska representanter från olika grupper och föreningar från Malmö, Lund och Staffanstorp för att diskutera polisens registrering av romer på Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) i Malmö och enades kring följande krav:  
 
Till regeringen 
- Vi kräver att den etniska registreringen av romer upphör och aldrig återupptas. 
- Vi kräver en officiell ursäkt från statsminister Fredrik Reinfeldt.  
- Vi kräver att en kraftfull markering görs genom att de ansvariga avgår från sina poster. 
- Vi kräver att en oberoende granskningskommission tillsätts och utreder registreringens och kartläggningens omfattning, vem som haft tillgång till registret, dess bakgrund och vilka myndigheter som deltagit. Vi kräver att det ingår romer i arbetsgruppen och att hela gruppen har förtroende hos den romska befolkningen. Granskningskommissionen ska få tillgång till allt som finns och fanns på bordet.  
- Vi kräver att registret makuleras när utredningen är färdigställd. 
- Vi kräver att all kartläggning och alla intervjuer av romer stoppas och att kartläggning av vad myndigheter gjort för romer och vad de åstadkommit istället påbörjas.  
- Vi kräver att en kartläggning av antiziganism, strukturell rasism och institutionell diskriminering genomförs med förslag på relevanta, konkreta åtgärder.  
- Vi kräver att registreringen av romer inte behandlas eller avgränsas till att vara ett ”malmöproblem” eller Skånepolisens problem. Det sker på ett nationellt plan och ska åtgärdas i enlighet med det. Vi kräver att Europarådet involveras.  
- Vi kräver att romska center liknande RIKC i Malmö, där romer jobbar tillsammans med icke-romer, införrättas i andra städer för att återuppbygga tillit och motverka den systematiska uteslutningen.     - Vi kräver att den svenska staten driver frågan om etnisk registrering och registrering av romer specifikt och ställer krav på att utredningar genomförs med relevanta påföljder i Europarådet.   
- Vi kräver att berörda ministrar är delaktiga.     

Till polismyndigheten 
- Vi kräver att en oberoende utredning av polisens agerande genomförs.  
- Vi kräver att de skyldiga står till svars för sina brottsliga handlingar genom rättsligt
åtal.  
- Vi kräver att registret överlämnas till Romskt informations- och kunskapscenter i Malmö. Eftersom romernas förtroende till polisen brustit totalt och p.g.a. oron inför att återigen registreras i kontakt med polismyndigheten önskar romer i Malmöregionen att få information huruvida de förekommer i registret eller inte via den kommunala verksamheten RIKC, till vilken de känner förtroende. Det andra alternativet som framförs är att polisen kontaktar samtliga individer som finns registrerade och underrättar dem om detta.  
- Vi kräver att polisen presenterar konkreta förslag och åtgärder i syfte att upprätta förtroende från den romska befolkningen.   
- Vi kräver att registret makuleras när utredningen av det är färdigställd.  
Till kommunen 
- Vi kräver att dialog förs direkt mellan politiker och romer. 
Vi kräver att de som berörs av ovan listade krav 4 veckor efter mottagandet av
detta dokument bjuder in till ett möte med romer där konkreta åtgärder
tillsammans diskuteras och tas fram.  

Undertecknas av romer i Malmö, Staffanstorp och Lund
Malmö 25 september 2013.
 
om man vill ställa sig bakom kravlistan som organisation eller förening så ska man maila detta till:

Dagarna i Stockholm har varit mycket intensiva, bland annat lyftes frågan om hur vi ska göra för att få uppgifterna om man finns med i registret. Vi informerade Rikspolischefen och regeringen om rädslan bland romer att ringa till en polismyndighet, då misstanke finns att man blir registrerad om man inte redan finns imed i registret. Detta ska man nu diskutera, kan man kanske göra på något annat sätt?
Bengt Svensson sa också att han kommer att ha en fortsatt kontakt med oss som var där, så att vi fortsättningsvis kommer att få information om utredningen, och en insyn i vad som kommer att hända fortsättningsvis.
Bengt beklagade det inträffade med registret och lovade att göra allt i sin makt för att det fortsättningsvis inte kommer att registreras i polisregister pga. etnisk indentitet.
Även Ullenhag och Ask beklagade det inträffade.
Till top