Information om regeringens arbete med romsk inkludering

NYHETER INFORMATION / Charlotte Wickman, Kulturdepartimentet, Romsk center, stategin för romsk inkludering / Permalink / 0

För kännedom!

 

Här är en sammanfattning av regeringens och Regeringskansliets arbete med romskinkludering oktober-november 2017. 

Nytt uppdrag till Kulturrådet att främja utgivning av litteratur på de nationella minoritetsspråken och genomföra läsfrämjande insatser

Regeringen har gett Kulturrådet i uppdrag att under 2017–2019 genomföra insatser för att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken. Barn- och ungdomslitteratur ska särskilt prioriteras. Kulturrådet ska besluta om uppdragets närmare genomförande i samråd med företrädare för de nationella minoriteterna och genomföra uppdraget i samverkan med de nationella minoriteterna. I uppdraget ingår också att i samverkan med romska företrädare och sakkunniga genomföra läsfrämjande insatser för den romska minoriteten. Uppdraget finns tillsammans med övriga regeringsbeslut om romsk inkludering på: www.regeringen.se/romskinkludering.

Läs mer: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategi-for-romsk-inkludering/uppdrag-till-myndigheter/

 Aktuellt om utredningen om inrättandet av ett center för romska frågor

Nu pågår utredningen som ska lämna förslag till regeringen om hur ett nationellt center för romska frågor kan inrättas. Utredningen ska bland annat föreslå vilka uppgifter centret ska ha, om centret ska inrättas inom ramen för befintlig myndighetsstruktur och utreda hur romskt deltagande och inflytande kan säkerställas. Det ingår också att föreslå hur centret kan bidra till att främja romskt språk och romsk kultur. Utredningen, som leds av Charlotta Wickman i samarbete med utredningssekreterarna Karin Kvarfordt Niia och Elvis Stan, har i dagsläget fört samtal med ett femtiotal organisationer, sakkunniga och romska företrädare för att samla in synpunkter och förslag. Inbjudan till stormöten med romska företrädare under december månad skickas snart ut. I artiklar på regeringens webbplats och www.minoritet.se beskriver utredningen sitt arbete. Har ni frågor om arbetet kan ni kontakta Karin Kvarfordt Niia eller Elvis Stan via e-post: karin.kvarfordt.niia@regeringskansliet.se eller tfn: 070-315 05 18respektive elvis.stan@regeringskansliet.se eller tfn: 072-453 33 80.

 Läs mer: www.regeringen.se/romskinkludering

Läs mer: http://minoritet.se/vi-ar-i-ett-insamlande-skede

Till top